‌عضویت در کانال واحد
اتوماسیون تغذیه
دستورالعمل فعال سازی کارت غذا
کتابخانه دیجیتال
پست الکترونیک
‌دستورالعمل تسویه حساب اینترنتی
سامانه ثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان
سرفصل رشته ها
دستور العمل پرداخت اینترنتی
آئین نامه آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی
منوی غذای ماهانه
همایش ها و کنفرانس ها
عنوان مقطع دانشکده گروه آزمایشی کد رشته -
مهندسی کامپیوتر- نرم افزار دکترا تخصصی دانشکده کشاورزی و فنی و مهندسی ریاضی - تجربی - انسانی - هنر - زبان - فنی و حرفه ای - کار و دانش
مهندسی برق-قدرت دکترا تخصصی دانشکده کشاورزی و فنی و مهندسی ریاضی - تجربی - انسانی - هنر - زبان - فنی و حرفه ای - کار و دانش
علوم آزمایشگاهی کارشناسی پیوسته دانشکده علوم پزشکی تجربی
مامایی کارشناسی پیوسته دانشکده علوم پزشکی تجربی
پرستاری کارشناسی پیوسته دانشکده علوم پزشکی تجربی
مدیریت ورزشی-مدیریت راهبردی در سازمان ها و رویدادهای ورزش دکترا تخصصی دانشکده علوم انسانی ریاضی - تجربی - انسانی - هنر - زبان - فنی و حرفه ای - کار و دانش
مدیریت ورزشی-مدیریت بازاریابی و رسانه ها در ورزش دکترا تخصصی دانشکده علوم انسانی ریاضی - تجربی - انسانی - هنر - زبان - فنی و حرفه ای - کار و دانش
مدیریت دولتی-تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی دکترا تخصصی دانشکده علوم انسانی ریاضی - تجربی - انسانی - هنر - زبان - فنی و حرفه ای - کار و دانش
شیمی کاربردی دکترا تخصصی دانشکده علوم پایه ریاضی - تجربی - انسانی - هنر - زبان - فنی و حرفه ای - کار و دانش
شیمی-شیمی آلی دکترا تخصصی دانشکده علوم پایه ریاضی - تجربی - انسانی - هنر - زبان - فنی و حرفه ای - کار و دانش
حسابداری دکترا تخصصی دانشکده علوم انسانی ریاضی - تجربی - انسانی - هنر - زبان - فنی و حرفه ای - کار و دانش
زبان و ادبیات فارسی-ادبیات غنایی دکترا تخصصی دانشکده علوم انسانی ریاضی - تجربی - انسانی - هنر - زبان - فنی و حرفه ای - کار و دانش
زبان و ادبیات فارسی دکترا تخصصی دانشکده علوم انسانی ریاضی - تجربی - انسانی - هنر - زبان - فنی و حرفه ای - کار و دانش
ریاضی -آنالیز دکترا تخصصی دانشکده علوم پایه ریاضی - تجربی - انسانی - هنر - زبان - فنی و حرفه ای - کار و دانش
بیماری شناسی گیاهی دکترا تخصصی دانشکده کشاورزی و فنی و مهندسی ریاضی - تجربی - انسانی - هنر - زبان - فنی و حرفه ای - کار و دانش
الهیات و معارف اسلامی-علوم قرآن و حدیث دکترا تخصصی دانشکده علوم انسانی ریاضی - تجربی - انسانی - هنر - زبان - فنی و حرفه ای - کار و دانش
مدیریت آموزشی دکترا تخصصی دانشکده علوم انسانی ریاضی - تجربی - انسانی - هنر - زبان - فنی و حرفه ای - کار و دانش
زیست شناسی -فیزیولوزی گیاهی دکترا تخصصی دانشکده علوم پایه ریاضی - تجربی - انسانی - هنر - زبان - فنی و حرفه ای - کار و دانش
روانشناسی عمومی دکترا تخصصی دانشکده علوم انسانی ریاضی - تجربی - انسانی - هنر - زبان - فنی و حرفه ای - کار و دانش
زراعت دکترا تخصصی دانشکده کشاورزی و فنی و مهندسی ریاضی - تجربی - انسانی - هنر - زبان - فنی و حرفه ای - کار و دانش
حقوق خصوصی دکترا تخصصی دانشکده علوم انسانی ریاضی - تجربی - انسانی - هنر - زبان - فنی و حرفه ای - کار و دانش
حقوق جزا و جرم شناسی دکترا تخصصی دانشکده علوم انسانی ریاضی - تجربی - انسانی - هنر - زبان - فنی و حرفه ای - کار و دانش
الهیات و معارف اسلامی-ادیان وعرفان تطبیقی دکترا تخصصی دانشکده علوم انسانی ریاضی - تجربی - انسانی - هنر - زبان - فنی و حرفه ای - کار و دانش
بیماری شناسی گیاهی کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشکده کشاورزی و فنی و مهندسی ریاضی - تجربی - انسانی - هنر - زبان - فنی و حرفه ای - کار و دانش
اگروتکنولوژی- فیزیولوژی گیاهان زراعی کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشکده کشاورزی و فنی و مهندسی ریاضی - تجربی - انسانی - هنر - زبان - فنی و حرفه ای - کار و دانش
اگروتکنولوژی- علوم علف های هرز کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشکده کشاورزی و فنی و مهندسی ریاضی - تجربی - انسانی - هنر - زبان - فنی و حرفه ای - کار و دانش
مهندسی برق- الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشکده کشاورزی و فنی و مهندسی ریاضی - تجربی - انسانی - هنر - زبان - فنی و حرفه ای - کار و دانش
مهندسی برق- مدارهای مجتمع الکترونیک کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشکده کشاورزی و فنی و مهندسی ریاضی - تجربی - انسانی - هنر - زبان - فنی و حرفه ای - کار و دانش
مهندسی برق- سیستم های قدرت کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشکده کشاورزی و فنی و مهندسی ریاضی - تجربی - انسانی - هنر - زبان - فنی و حرفه ای - کار و دانش
مهندسی کامپیوتر- نرم افزار کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشکده کشاورزی و فنی و مهندسی ریاضی - تجربی - انسانی - هنر - زبان - فنی و حرفه ای - کار و دانش
مهندسی معماری کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشکده کشاورزی و فنی و مهندسی ریاضی - تجربی - انسانی - هنر - زبان - فنی و حرفه ای - کار و دانش
مهندسی عمران- ژئوتکنیک کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشکده کشاورزی و فنی و مهندسی ریاضی - تجربی - انسانی - هنر - زبان - فنی و حرفه ای - کار و دانش
مهندسی عمران- سازه کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشکده کشاورزی و فنی و مهندسی ریاضی - تجربی - انسانی - هنر - زبان - فنی و حرفه ای - کار و دانش
میکروبیولوژی-میکروب های بیماری زا کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشکده علوم پایه ریاضی - تجربی - انسانی - هنر - زبان - فنی و حرفه ای - کار و دانش
زیست شناسی سلولی و مولکولی کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشکده علوم پایه ریاضی - تجربی - انسانی - هنر - زبان - فنی و حرفه ای - کار و دانش
زیست شناسی جانوری-فیزیولوژی کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشکده علوم پایه ریاضی - تجربی - انسانی - هنر - زبان - فنی و حرفه ای - کار و دانش
زیست شناسی گیاهی- سلولی و تکوینی کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشکده علوم پایه ریاضی - تجربی - انسانی - هنر - زبان - فنی و حرفه ای - کار و دانش
زیست شناسی گیاهی-سیستماتیک و بوم شناسی کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشکده علوم پایه ریاضی - تجربی - انسانی - هنر - زبان - فنی و حرفه ای - کار و دانش
شیمی-شیمی دارویی کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشکده علوم پایه ریاضی - تجربی - انسانی - هنر - زبان - فنی و حرفه ای - کار و دانش
فیتوشیمی کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشکده علوم پایه ریاضی - تجربی - انسانی - هنر - زبان - فنی و حرفه ای - کار و دانش
شیمی آلی کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشکده علوم پایه ریاضی - تجربی - انسانی - هنر - زبان - فنی و حرفه ای - کار و دانش
شیمی تجزیه کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشکده علوم پایه ریاضی - تجربی - انسانی - هنر - زبان - فنی و حرفه ای - کار و دانش
شیمی- شیمی کاربردی کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشکده علوم پایه ریاضی - تجربی - انسانی - هنر - زبان - فنی و حرفه ای - کار و دانش
علوم کامپیوتر-الگوریتم و نظریه محاسبات کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشکده علوم پایه ریاضی - تجربی - انسانی - هنر - زبان - فنی و حرفه ای - کار و دانش
ریاضی محض- آنالیز کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشکده علوم پایه ریاضی - تجربی - انسانی - هنر - زبان - فنی و حرفه ای - کار و دانش
مدیریت کسب و کار- رفتار سازمانی و منابع انسانی کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشکده علوم انسانی انسانی
مدیریت کسب و کار- فناوری کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشکده علوم انسانی انسانی
مدیریت آموزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشکده علوم انسانی انسانی
حقوق خصوصی کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشکده علوم انسانی انسانی
-حسابداری کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشکده علوم انسانی انسانی
مدیریت ورزشی-مدیریت بازاریابی در ورزش کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشکده علوم انسانی انسانی
مدیریت ورزشی-مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشکده علوم انسانی انسانی
فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشکده علوم انسانی انسانی
آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشکده علوم انسانی انسانی
روان شناسی اسلامی- روان شناسی مثبت گرا کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشکده علوم انسانی انسانی
روان شناسی عمومی کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشکده علوم انسانی انسانی
زبان و ادبیات فارسی-ادبیات کودک و نوجوان کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشکده علوم انسانی انسانی
زبان و ادبیات فارسی-ادبیات پایداری کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشکده علوم انسانی انسانی
زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشکده علوم انسانی انسانی
زیست جانوری کارشناسی پیوسته دانشکده علوم پایه ریاضی - تجربی - انسانی
زیست شناسی گیاهی کارشناسی پیوسته دانشکده علوم پایه ریاضی - تجربی - انسانی
شیمی محض کارشناسی پیوسته دانشکده علوم پایه ریاضی - تجربی - انسانی
شیمی کاربردی کارشناسی پیوسته دانشکده کشاورزی و فنی و مهندسی ریاضی - تجربی - انسانی
علوم مهندسی آب کارشناسی پیوسته دانشکده کشاورزی و فنی و مهندسی ریاضی - تجربی - انسانی
علوم مهندسی خاک کارشناسی پیوسته دانشکده کشاورزی و فنی و مهندسی ریاضی - تجربی - انسانی
زیست شناسی سلولی و ملکولی کارشناسی پیوسته دانشکده علوم پایه ریاضی - تجربی - انسانی
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی کارشناسی پیوسته دانشکده کشاورزی و فنی و مهندسی ریاضی - تجربی - انسانی
زیست فناوری کارشناسی پیوسته دانشکده علوم پایه ریاضی - تجربی - انسانی
میکروبیولوژی کارشناسی پیوسته دانشکده علوم پایه ریاضی - تجربی - انسانی
گیاه پزشکی کارشناسی پیوسته دانشکده کشاورزی و فنی و مهندسی ریاضی - تجربی - انسانی
ریاضیات و کاربردها آمار کارشناسی پیوسته دانشکده علوم پایه ریاضی - تجربی - انسانی
علوم مهندسی کارشناسی پیوسته دانشکده علوم پایه ریاضی - تجربی - انسانی
مهندسی شیمی کارشناسی پیوسته دانشکده علوم پایه ریاضی - تجربی - انسانی
مهندسی کامپیوتر کارشناسی پیوسته دانشکده کشاورزی و فنی و مهندسی ریاضی - تجربی - انسانی
علوم کامپیوتر کارشناسی پیوسته دانشکده کشاورزی و فنی و مهندسی ریاضی - تجربی - انسانی
مهندسی برق کارشناسی پیوسته دانشکده کشاورزی و فنی و مهندسی ریاضی - تجربی - انسانی
مهندسی مکانیک کارشناسی پیوسته دانشکده کشاورزی و فنی و مهندسی ریاضی - تجربی - انسانی
مهندسی معماری کارشناسی پیوسته دانشکده کشاورزی و فنی و مهندسی ریاضی - تجربی - انسانی
مهندسی عمران کارشناسی پیوسته دانشکده کشاورزی و فنی و مهندسی ریاضی - تجربی - انسانی
ابیات وعرفان کارشناسی پیوسته دانشکده علوم انسانی ریاضی - تجربی - انسانی
زبان و ادبیات عربی کارشناسی پیوسته دانشکده علوم انسانی ریاضی - تجربی - انسانی
زبان و ادبیات فارسی کارشناسی پیوسته دانشکده علوم انسانی ریاضی - تجربی - انسانی
باستان شناسی کارشناسی پیوسته دانشکده کشاورزی و فنی و مهندسی ریاضی - تجربی - انسانی
علوم ورزشی کارشناسی پیوسته دانشکده علوم انسانی ریاضی - تجربی - انسانی
مدیریت دولتی کارشناسی پیوسته دانشکده علوم انسانی ریاضی - تجربی - انسانی
حسابداری کارشناسی پیوسته دانشکده علوم انسانی ریاضی - تجربی - انسانی
روانشناسی کارشناسی پیوسته دانشکده علوم انسانی ریاضی - تجربی - انسانی
حقوق کارشناسی پیوسته دانشکده علوم انسانی ریاضی - تجربی - انسانی
بهداشت مواد غذایی با منشا دامی کارشناسی ناپیوسته دانشکده علوم پایه ریاضی - تجربی - انسانی - هنر - زبان - فنی و حرفه ای - کار و دانش
معماری کارشناسی ناپیوسته دانشکده کشاورزی و فنی و مهندسی ریاضی - تجربی - انسانی - هنر - زبان - فنی و حرفه ای - کار و دانش
آموزش ریاضی کارشناسی ناپیوسته دانشکده علوم پایه ریاضی - تجربی - انسانی - هنر - زبان - فنی و حرفه ای - کار و دانش
آموزش علوم تجربی کارشناسی ناپیوسته دانشکده علوم پایه ریاضی - تجربی - انسانی - هنر - زبان - فنی و حرفه ای - کار و دانش
مهندسی تولید گیاهی کارشناسی ناپیوسته دانشکده کشاورزی و فنی و مهندسی ریاضی - تجربی - انسانی - هنر - زبان - فنی و حرفه ای - کار و دانش
مهندسی منابع طبیعی-محیط زیست کارشناسی ناپیوسته دانشکده کشاورزی و فنی و مهندسی ریاضی - تجربی - انسانی - هنر - زبان - فنی و حرفه ای - کار و دانش
مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر کارشناسی ناپیوسته دانشکده کشاورزی و فنی و مهندسی ریاضی - تجربی - انسانی - هنر - زبان - فنی و حرفه ای - کار و دانش
مهندس اجرایی عمران کارشناسی ناپیوسته دانشکده کشاورزی و فنی و مهندسی ریاضی - تجربی - انسانی - هنر - زبان - فنی و حرفه ای - کار و دانش
تربیت بدنی و علوم ورزشی کارشناسی ناپیوسته دانشکده علوم انسانی ریاضی - تجربی - انسانی - هنر - زبان - فنی و حرفه ای - کار و دانش
مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته دانشکده علوم انسانی ریاضی - تجربی - انسانی - هنر - زبان - فنی و حرفه ای - کار و دانش
آموزش وپرورش ابتدایی کارشناسی ناپیوسته دانشکده علوم انسانی ریاضی - تجربی - انسانی - هنر - زبان - فنی و حرفه ای - کار و دانش
آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته دانشکده علوم انسانی ریاضی - تجربی - انسانی - هنر - زبان - فنی و حرفه ای - کار و دانش
نرم افزار کامپیوتر کاردانی پیوسته دانشکده کشاورزی و فنی و مهندسی ریاضی - تجربی - انسانی - فنی و حرفه ای - کار و دانش
نقشه کشی معماری کاردانی پیوسته دانشکده کشاورزی و فنی و مهندسی ریاضی - تجربی - انسانی - فنی و حرفه ای - کار و دانش
نقشه برداری-نقشه برداری کاردانی پیوسته دانشکده کشاورزی و فنی و مهندسی ریاضی - تجربی - انسانی - فنی و حرفه ای - کار و دانش
صنایع شیمیایی کاردانی پیوسته دانشکده علوم پایه ریاضی - تجربی - انسانی - فنی و حرفه ای - کار و دانش
ساختمان-کارهای عمومی ساختمان کاردانی پیوسته دانشکده کشاورزی و فنی و مهندسی ریاضی - تجربی - انسانی - فنی و حرفه ای - کار و دانش
تربیت بدنی کاردانی پیوسته دانشکده علوم انسانی ریاضی - تجربی - انسانی - هنر - زبان - فنی و حرفه ای - کار و دانش
امور اداری کاردانی پیوسته دانشکده علوم انسانی ریاضی - تجربی - انسانی
تربیت معلم آموزش ریاضی کاردانی ناپیوسته دانشکده علوم پایه ریاضی - تجربی - انسانی
تربیت معلم آموزش علوم تجربی کاردانی ناپیوسته دانشکده علوم پایه ریاضی - تجربی - انسانی
معماری کاردانی ناپیوسته دانشکده کشاورزی و فنی و مهندسی ریاضی - تجربی - انسانی
کاردانی فنی شهرسازی کاردانی ناپیوسته دانشکده کشاورزی و فنی و مهندسی ریاضی - تجربی - انسانی
تکنولوژی تولیدات گیاهی کاردانی ناپیوسته دانشکده کشاورزی و فنی و مهندسی ریاضی - تجربی - انسانی
تکنولوژی مرتع و ابخیزداری کاردانی ناپیوسته دانشکده کشاورزی و فنی و مهندسی ریاضی - تجربی - انسانی
تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر کاردانی ناپیوسته دانشکده کشاورزی و فنی و مهندسی ریاضی - تجربی - انسانی
کامپیوتر - سیستم های کامپیوتری کاردانی ناپیوسته دانشکده کشاورزی و فنی و مهندسی ریاضی - تجربی - انسانی
فنی برق کاردانی ناپیوسته دانشکده کشاورزی و فنی و مهندسی ریاضی - تجربی - انسانی
فنی عمران کاردانی ناپیوسته دانشکده کشاورزی و فنی و مهندسی ریاضی - تجربی - انسانی
نقشه برداری کاردانی ناپیوسته دانشکده کشاورزی و فنی و مهندسی ریاضی - تجربی - انسانی
نرم افزار کامپیوتر کاردانی ناپیوسته دانشکده کشاورزی و فنی و مهندسی ریاضی - تجربی - انسانی
فنی کارهای عمومی ساختمان کاردانی ناپیوسته دانشکده کشاورزی و فنی و مهندسی ریاضی - تجربی - انسانی
آموزش زبان و ادبیات فارسی کاردانی ناپیوسته دانشکده علوم انسانی ریاضی - تجربی - انسانی
آموزش دینی و عربی کاردانی ناپیوسته دانشکده علوم انسانی ریاضی - تجربی - انسانی
آموزش زبان انگلیسی کاردانی ناپیوسته دانشکده علوم انسانی ریاضی - تجربی - انسانی
آموزش و پرورش ابتدایی کاردانی ناپیوسته دانشکده علوم انسانی ریاضی - تجربی - انسانی

دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان بزرگترین دانشگاه حضوری جهان از دستاوردهای بزرگ و ارزشمند انقلاب اسلامی محسوب می شود ، خداوند متعال را سپاسگزارم که در سايه سار انقلاب اسلامي ، توفيق خدمت گذاري به جوانان فرهيخته ايران اسلامي را در این واحد دانشگاهی به دست آورده ایم. اطمينان دارم کارکنان پرتلاش و اعضای محترم هیات علمی اين واحد دانشگاهي، هماهنگ با سياست هاي كلان دانشگاه آزاد اسلامي فرصت هاي جديدی را در ارائه خدمات آموزشی و پ‍ژوهشی براي دانشجويان ایران اسلامی فراهم خواهند نمود.لذا وظیفه خود می دانم ورود شما را به پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان ، خير مقدم عرض نموده ، امیدوارم با تکیه بر یاری پروردگار متعال و در ظل توجهات حضرت ولی عصر (عج) موفق تر از گذشته در مسیر اهداف متعالی دانشگاه آزاد اسلامی حرکت نموده و شاهد سربلندی ایران اسلامی در تمامی زمینه ها باشیم

دکتر سید علی طاهری

ریاست دانشگاه آزاد گرگان
بالا